Uusi väitöskirjatutkimus pohjoisten vesialueiden kasvihuonekaasupäästöistä

Submitted by kukkis on

Kavihuonekaasumittaukset Pallasjärvellä. Kuva: Samuel Haverinen

Ilmastonmuutoksen hillinnän onnistuminen vaatii tarkkaa tutkimustietoa ja ymmärrystä sekä luonnollisista että ihmistoiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasujen päästöistä ja nieluista. Maaekosysteemien (metsät, suot, suometsät) kasvihuonekaasutaseista on jo kohtalaisesti tutkimustietoa, kun taas vesistöjen kasvihuonekaasututkimus, etenkin metaanin ja ilokaasun osalta, on noussut valokeilaan vasta viime aikoina. Vesialueet ovat suurin epävarmuuslähde IPCC:n arviossa globaalista metaanibudjetista, kun taas ilokaasupäästöjä pohjoisista vesistä ei ole juurikaan tutkittu. Luotettavia arvioita vesistöistä vapautuvien kasvihuonekaasujen määristä, niiden alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta sekä päästöihin vaikuttavista tekijöistä tarvitaan siksi kipeästi. Pohjoisilla alueilla ilmasto lämpenee globaalia keskiarvoa nopeammin, joten uusi tieto on varsinkin pohjoisen havumetsävyöhykkeen alueelta erittäin tärkeää.

Uudessa Samuel Haverisen väitöskirjahankkeessa tavoitteena on kehittää valuma-aluetason alueellistamistyökalu vesialueiden ja maaekosysteemien kasvihuonekaasupäästöjen määritystä varten pohjoisille alueille. Työkalua tarvitaan valuma-aluetason järjestelmien kasvihuonekaasutaseiden ja ilmastovaikutusten arvioinnin parantamiseen. Hankkeessa mitataan metaani- ja typpioksiduulipäästöjä koko Pallasjärven valuma-alueella. Saatuja tuloksia tullaan vertaamaan tutkimusalueella jo kerättyyn pitkäaikaiseen ICOS mittausaineistoon maaekosysteemien kasvihuonekaasupäästöistä. Tavoitteena on luoda koko valuma-alueen kattava alueellistamistyökalu, jolla voidaan jatkossa määrittää muiden pohjoisten valuma-aluetason järjestelmien kasvihuonekaasutaseita. Tutkimus täydentää merkittävällä tavalla alueen muuta mittaustoimintaa vesialueiden osalta.

Yleisenä tavoitteena on selvittää vesialueiden metaani- ja typpioksiduulipäästöjen suuruus, ajallinen ja alueellinen vaihtelu sekä verrata niitä maaekosysteemien päästöihin Pallasjärven valuma-alueella Länsi-Lapissa. Tutkimus täydentää merkittävällä tavalla alueella jo tehtyä ja käynnissä olevaa, kasvihuonekaasuihin liittyvää tutkimusta tiedolla vesialueiden metaani - ja typpioksiduulipäästöistä. Tutkimuksessa kerättävä tieto ja siitä jalostetut laskentatyökalut palvelevat ensisijaisesti ilmastomallien kehittämistä.

Lisätietoa väitöskirjahankkeesta ja sen etenemisestä voit seurata väitöskirjatutkija Samuel Haverisen blogista:

https://www.ilmastotutkimustapohjolassa.fi/