Suomeksi

Tervetuloa ICOS-Suomen sivuille!

Integrated Carbon Observation System (ICOS) on hajautettu eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri eli tutkijoiden, tutkimusasemien, mittalaitteiden ja mittausaineiston verkosto kasvihuonekaasujen pitoisuuksien, vapautumisen ja sitoutumisen seuraamiseksi.

ICOS:n tavoitteena on

  • tuottaa pitkäaikaiseen, yhdenmukaiseen ja tarkkaan seurantaan perustuvaa tietoa ilmakehän ja ekosysteemien ominaisuuksista sekä parantaa ymmärrystämme kasvihuonekaasujen kierrosta, nielujen ja lähteiden alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta ja näin parantaa ilmastomallien luotettavuutta
  • ihmisten aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen sekä luonnollisten lähteiden seuranta sekä päästötavoitteiden toteuttamisen seuranta
  • asettaa uusia standardeja ja laatuvaatimuksia mittauksille ja havaintoaineistoille
  • edistää laitekehitystä ja alan yritystoimintaa.

 

ICOS:n muodostavat kansalliset mittausasemat, eri tutkimusaloille keskittyneet teemakeskukset sekä niitä koordinoiva katto-organisaatio, ICOS-EU.

 

ICOS Suomen rooli

ICOS-Suomen erityisenä tavoitteena on tutkia kasvihuonekaasujen nieluja ja lähteitä pohjoisissa ekosysteemeissä, erityisesti havumetsissä ja soilla sekä Itämeressä. Suomessa havaintoasemaverkostoon kuuluu boreaalisia ja subarktisia mittausasemia.

Tutkimus liittyy läheisesti muiden ilmakehän kaasujen ja hiukkasmuodostuksen tutkimuksen kanssa. Suomalaisten tutkijoiden osallistuminen Euroopan laajuiseen ICOS-infrastruktuuriin auttaa osaltaan pitämään suomalaisen kasvihuonekaasututkimuksen maailman huipulla. Laadukkaat tutkimusvälineet, tasokas koulutus ja tehokas tiedon kulku, joita ICOS-Suomi edistää kotimaassamme ja Euroopassa, kannustavat tutkijoita hyviin suorituksiin.

Suomalaiset ICOS-tutkijat ovat aktiivisesti mukana myös muissa kansainvälisissä tutkimusverkostoissa kuten WMO Global Atmosphere Watch (GAW), arktisten alueiden ympäristön seuranta- ja arviointiohjelma (AMAP), ilman epäpuhtauksien päästökerrointietokanta (EMEP) ja monissa muissa verkostoissa, esimerkiksi GEOmon ja FLUXNET.

ICOS Suomi on läheisessä yhteistyössä muiden Euroopan tutkimusinfrastruktuureja käsittelevän strategiafoorumin (ESFRI) tiekartan ympäristömittaus-infrastruktuurien kanssa, kuten ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure), eLTER (European Long-Term Ecosystem Research) ja AnaEE (Infrastructure for Analysis and Experimentation on Ecosystems). Suomalaisilla tutkijoilla on myös kokemusta kansainvälisen tutkimuksen koordinoinnista. Esimerkiksi projektien iLEAPS (Integrated Land Ecosystem-Atmosphere Processes Study) ja EUCAARI päämajat ovat Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella. Helsingin yliopisto on myös mukana koordinoimassa pohjoismaisia tutkimuksen huippuyksiköitä kuten BACCI, NECC, CRAICC ja pohjoismainen tutkijakoulu CBACCI.

ICOS on merkittävä kasvinhuonekaasujen päästövähennysten todentamisen ja seurannan kannalta. Sen merkittävyys on verrattavissa maailmanlaajuisen säähavaintoverkoston syntyyn toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Suomeen syntyi vahvaa alan koulutusta, tutkimusta ja maailman johtava sääalan yritys. Kasvihuonekaasujen mittausjärjestelmä tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Suomalaiset kasvihuonekaasujen ja ilmaston tutkijat kehittävät mittauslaitteita yhteistyössä yhtiöiden kuten Vaisala, Nokia ja Aerodyne kanssa.